UTW-logo

Uchwała nr 11/Z/2019

podjęta na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w dniu 05.06.2019r.
w sprawie poszerzenia składu Rady Programowej Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Na podstawie § 28 pkt 10, Statutu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” Zarząd Stowarzyszenia uchwala:

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia JUTW zatwierdza dokoptowanych członków do składu Rady Programowej w osobach:
1. mgr Paweł Faryna
2. prof. Agata Chabior
3. o. o. Rafał Ściborowski

§ 2

Aktualny skład Rady Programowej przedstawia się następująco:
  1. prof. Krzysztof Ślusarek
  2. mgr Edmund Kaczmarek
  3. mgr Marcin Piszczek
  4. o. Edward Stradomski
  5. dr hab. o. Jan Strumiłowski
  6. mgr Janusz Bidas
  7. prof. dr hab. Zbigniew Makieła
  8. mgr Marek Zygan
  9. mgr Krystyna Skowronek
10. mgr Paweł Faryna
11. prof. dr Agata Chabior
12. o. o. Rafał Ściborowski

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 8/WZC/2019

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Programowej

Na podstawie § 24, pkt 2, Statutu Stowarzyszenia JUTW Walne Zebranie Członków uchwala:

§ 1

Zatwierdza się wprowadzone zmiany w Regulaminie Rady Programowej.

§ 2

Regulamin Rady Programowej (tekst jednolity) stanowią załącznik niniejszej Uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/WZC/2019 z dn. 10.06.2019r.

REGULAMIN  RADY  PROGRAMOWEJ
Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” z dnia 10.06.2019r.

§ 1

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady Naukowej Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” (dalej Rada).

§ 2

1. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” (dalej Stowarzyszenie).
2. Zadaniem Rady jest w szczególności:
      a) czuwanie nad wysokim poziomem oferty merytorycznej Stowarzyszenia,
      b) opiniowanie programu edukacyjno- aktywizującego na kolejny rok akademicki oraz proponowanie zmian w tym programie,
      c) wspieranie merytoryczne oraz wyznaczanie efektywniejszych kierunków ewoluowania oferty programowej,
      d) pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki,
3. Rada może opiniować inne sprawy przedłożone jej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 3

1. W skład Rady wchodzi co najmniej 7 członków o uznanym autorytecie - pracowników naukowych, samorządowców, specjalistów z różnych dziedzin nauki, przedstawicieli słuchaczy oraz innych osób wspierających ideę edukacji osób starszych.
2. W skład Rady powinny wchodzić co najmniej dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

1. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego. Członkowie Rady mogą wyznaczyć również wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
      a) organizacja i kierowanie pracami Rady,
      b) prowadzenie i przewodniczenie posiedzeniom Rady,
      c) zwoływanie, otwieranie i zamykanie posiedzeń Rady,
      d) współpraca z Zarządem.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący, a w przypadku nie wybrania Wiceprzewodniczącego, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.

§ 5

1. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady są jawne.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z Zarządem, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia.
4. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie Rady co najmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

1. Rada podejmuje decyzje w formie zaleceń.
2. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
3. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd. W szczególności Zarząd przygotowuje materiały, prezentacje i inne dokumenty.

§ 7

1. Rada podejmuje zalecenia większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia, niebędący członkami Rady, bez prawa głosu.

§ 8

1. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół. 2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 9

Regulamin niniejszy przyjęty został uchwałą Walnego Zebrania z dnia 10 czerwca 2019r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JoomlaShine