UTW-logo

Statut  Stowarzyszenia
„Jędrzejowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, zwany dalej JUTW, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach(t.j. Dz.U.z 2016 r.,poz.1393 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.Nr z 2016 poz.1817 z późniejszymi zmianami).
 3. Niniejszego Statutu.

 § 3

 1. Siedzibą JUTW jest Jędrzejów.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. JUTW współpracuje z wyższymi uczelniami, placówkami kulturalno – oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.

§ 5 

 1. JUTW prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników, lub własnych członków

§ 6

 1. JUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. JUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych seminariach.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

JUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 § 8

Celem JUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegających na:

 1. Prowadzeniu edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii, turystyki, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
 2. propagowaniu i popieraniu różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,
 3. podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem,
 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych,
 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. wspieraniu idei wolontariatu,
 7. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

§ 9

Cele, o których mowa w § 8, JUTW realizuje przez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, klubów dyskusyjnych, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku świętokrzyskim, regionie, Polsce i na świecie,
 3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych
 4. działalność w zespołach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 5. wspieranie członków JUTW w działalności społecznej,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobami  o uznanym autorytecie,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 8. prowadzenie działalności samopomocowej i dobroczynnej,
 9. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach- prowadzić działalność gospodarczą, także przez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie JUTW dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 12

 1. Członkami JUTW mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 § 13

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca emerytem bądź rencistą a także niezatrudniona osoba po ukończeniu 55 roku życia.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd JUTW.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd JUTW.
 4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania CzłonkówStowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe JUTW i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna może działać w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność, uprawnienia do czynności prawnych.
 2. Decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd JUTW .

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei JUTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla JUTW bądź ogółu środowiska osób starszych.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia JUTW,
 2. zapoznania się z:

- rocznymi i miesięcznymi programami i sprawozdaniami działalności JUTW,

- protokołem z Walnego Zebrania Członków i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

- projektem rocznego budżetu JUTW.

3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności JUTW,

4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej zgodnie z celami JUTW i potrzebami członków

5. zaskarżania do Walnego zebrania Członków uchwał władz w sprawach członkowskich,

6. posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i urządzeń JUTW po uzgodnieniu z Zarządem,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności JUTW.
 3. brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach statutowych władz JUTW

§ 18

Członkowie zwyczajni JUTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów JUTW,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz JUTW,
 3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską oraz przestrzegać zasad lojalności wobec władz JUTW,
 4. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w społeczności lokalnej oraz wzajemnej życzliwości oraz pomocy koleżeńskiej.
 5. Powiadamiać Zarząd JUTW o rezygnacji z członkostwa w JUTW w formie pisemnej.
 6. Zawiadamiać Zarząd JUTW o zmianie danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji.

§ 19

Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz JUTW i nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz JUTW.

Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek.

Członek honorowy służy głosem doradczym podczas obrad Zarządu bądź zgromadzeń Stowarzyszenia.

§ 20

Członkostwo członka zwyczajnego JUTW wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z JUTW zgłoszone na piśmie ,
 2. skreślenie z listy z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składki przez dwa okresy płatności ,
 3. wskutek śmierci członka.

§ 21

Członkostwo członka wspierającego JUTW wygasa przez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,
 2. utratę osobowości prawnej,
 3. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

Członkostwo członka honorowego JUTW wygasa przez:

 1. utratę osobowości prawnej,
 2. wskutek śmierci członka.

 ROZDZIAŁ IV
WŁADZE JUTW


§ 22

 1. Organami JUTW są:
  a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 3. Wybór wszystkich organów JUTW odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów JUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.
 5. Członkowie wybrani do władz JUTW mogą tę funkcję pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
 6. W przypadku ustąpienia , skreślenia lub śmierci członka w trakcie kadencji pełniącego funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy wymienionych władz zostaje uzupełniony spośród członków Stowarzyszenia– a zgodą zainteresowanego.

§ 23

Najwyższym organem JUTW jest Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz  w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, do końca czerwca każdego roku.
 2. O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i w każdy skuteczny sposób, podając jego termin i miejsce obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków JUTW.
 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków  w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 5. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków  co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.
 6. Nadzwyczajne  Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 8. Komisja Rewizyjna może zwołać Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie niezwołania w terminach przewidzianych w statucie, przez Zarząd.

§ 24

 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności JUTW,
 2. powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbyciu nieruchomości,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 9. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
 10. uchwalanie wysokości wpisowego dla członków,
 11. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,
 12. uchwalanie statutu i jego zmian,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania JUTW.

§ 25

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie zwyczajni JUTW,
 2. z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

§ 26

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej 20% aktualnej w dacie Zebrania liczby członków zwyczajnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania JUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

§ 27

 1. Zarząd JUTW wybierany jest przez Walne Zebranie.
 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 10 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, oraz dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika. Pozostałe osoby są członkami Zarządu.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu JUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, skreślonych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
 6. Do reprezentowania JUTW, do ważności oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest:
  a) prezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie, albo
  b) wiceprezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie.
 7. Członkowie Zarządu JUTW nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu JUTW należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. ustalanie planów działalności i budżetu JUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania,
 4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności JUTW,
 5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. powoływanie biura JUTW i ustalanie zakresu jego działalności,
 7. podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających JUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa,
 8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
 9. zarządzanie majątkiem JUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami JUTW,
 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych JUTW.
 11. zatrudnianie w razie konieczności pracowników,
 12. podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania działalności pożytku publicznego,
 13. podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania i organizowania działalności gospodarczej,
 14. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich,
 15. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawionych na Walnym Zebraniu i ogłaszanie ich do publicznej wiadomości w taki sposób, aby zainteresowane podmioty mogły się z nimi zapoznać.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz    na kwartał. Zebraniom przewodniczy Prezes lub jeden z wiceprezesów
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.
 4. Prezes Zarządu i Vice Prezesi kierują działalnością JUTW w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmując decyzje w bieżących sprawach nie cierpiących zwłoki.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz JUTW.

4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu wyborów uzupełniających.

                                                                      

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek członkowskich,
 2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 5. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie.

§ 32

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK JĘDRZEJOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 33

 1. Majątek JUTW mogą stanowić nieruchomości , ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  a) wpisowe i składki członkowskie,
  b) wpływy z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
  d) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
  e) przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  f) wpływy z działalności statutowej JUTW, dochody z majątku JUTW, dochody  z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
  g) dochody z ewentualnej działalności gospodarczej.
 3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie JUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby JUTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto JUTW.

§ 34

 1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca pierwszego miesiąca w każdym roku akademickim. W uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacane w dwóch ratach. Pierwsza do końca pierwszego miesiąca roku akademickiego, druga do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.
 2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.

§ 35

JUTW może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych  w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

§ 36

 1. Gospodarkę finansową JUTW prowadzi się według zasad określonych  w odrębnych przepisach.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem JUTW w stosunku do jego członków, członków organów JUTW, pracowników oraz osób,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów JUTW, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  c) wykorzystywania majątku JUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu JUTW,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie JUTW, członkowie organów JUTW, pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 26 niniejszego Statutu.
 2. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.
 3. Rozwiązanie JUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 4. W przypadku rozwiązania JUTW Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 5. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.
 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku JUTW.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie.

 

JoomlaShine