UTW-logo

Informacja dla Gminnej Rady Seniorów
Formy pomocy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, dedykowane osobom starszym

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie funkcjonuje Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, którego zakres osobom obejmuje udzielanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Do stałych form należą usługi opiekuńcze świadczione w domach podopiecznych.

W ramach działu realizowane są stałe formy pomocy oraz fakultatywne czyli dodatkowe Do w stałych oparciu form o należą usługi pozyskane środki zewnętrzne. opiekuńcze świadczone w domach podopiecznych.

Usługi opiekuńcze są obowiązkowym osób samotnych, wymagają życia pielęgnacyjno-higienicznych, osobistych, pomocy w Usługi te realizowane w stanie zapewnić które pomocy codziennego, tj. zadaniem względu osób utrzymaniu Jest to wiek, w podstawowych pomocy posiłków, gminy. na drugich zakupach, zabezpieczenia bieżącym ze własnym w czynnościach załatwiania czystości chorobę, w spraw mieszkaniu. są również wobec tych osób, którym rodzina nie jest opieki ze względu na pracę zawodową bądź mieszkanie w innym mieście. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania osoby korzystającej przez pielęgniarki i opiekunki w wymiarze godzinowym.
Usługi opiekuńcze przyznawane przeprowadzeniu wywiadu są na podstawie decyzji administracyjnej po środowiskowego przez pracownika socjalnego. W decyzji określany jest zakres usług i wymiar pomocy, który jest dostosowany 1do indywidualnej sytuacji podopiecznego tj. stanu zdrowia, niepełnosprawności, możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, itp. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zgłaszających opiekuńczych. W 2019 r. w się do Ośrodka po pomoc w formie usług z tej formy pomocy korzystało 96 osób, natomiast 2020 r. już 114 osób. W 2021r. liczba osób korzystających spadła nieco z powodu epidemii. Usługi opiekuńcze są odpłatną formą pomocy - odpłatność jaką ponoszą podopieczni jest uzależniona od ich dochodów i określała ją Uchwała Nr XLVII/401/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2006r.
W środowisku wiejskim usługi opiekuńcze realizowane są w formie tzw. „pomocy sąsiedzkiej” w oparciu o zawarte umowy- zlecenia między Ośrodkiem a osobami wykonującymi te usługi. Bardzo często, jak sama nazwa wskazuje usługi te świadczą sąsiedzi i osoby z najbliższego otoczenia.

Formy fakultatywne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to usługi realizowane w ramach rządowych programów pomocowych. Nabory do tych programów ogłaszane są raz w roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu gminy Jędrzejów aplikuje o te środki. Dzięki temu, rozszerza ofertę pomocową dla osób starszych i niepełnosprawnych. Te programy to:

- Program „Opieka 75 +” Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Ośrodki realizujące ten program uzyskują dofinansowanie na pomoc dla tej grupy odbiorców. Dla seniorów usługi są odpłatne na takich samych zasadach, jak inne usługi opiekuńcze, tzn. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

- Program „Opieka wytchnieniowa” - Program ten służy udzielaniu wsparcia opiekunom osób niepełnosprawnych w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Polega na zapewnieniu doraźnej, czasowej pomocy w pełnieniu opieki nad osobą niepełnosprawną, inaczej mówiąc zastępstwa. Odbiorcami programu „Opieka wytchnieniowa” są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, w funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie ich w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwia osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Istotą programu jest aktywny udział osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie oraz/łub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.); zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp. Beneficjenci ostateczni, czyli osoby korzystające z programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” nie ponoszą opłat z tytułu korzystania z tej pomocy.

Placówka dziennego pobytu - Dzienny Dom „Senior+” jako stała forma wsparcia.
Dzienny Dom „Senior+” w Jędrzejowie został utworzony w 2019r. dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, edycja 2019 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środkom własnym Gminy Jędrzejów. Placówka zlokałizowana jest w centrum Jędrzejowa, przy ul.11 Listopada 81. Jest czynna w dni robocze, w godz. od 7.30 do 15.30. Posiada 40 miejsc. Uczestnicy kierowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Decyzja określa okres pobytu oraz wysokość odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+”. Zasady odpłatności za pobyt określa Uchwała Nr XIX/161/219 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn. 30.12.2019r.
Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w wieku 60 +, nieaktywnych zawodowo. Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty placówki. Do stałych usług Domu należą: usługi socjalne, w tym obiad, terapia zajęciowa, zajęcia kulturalno- oświatowe, aktywizujące społecznie, sportowo- rekreacyjne, edukacyjne oraz usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii. Organizowane są także spotkania i imprezy okolicznościowe. Całość oddziaływań tej placówki służy szeroko pojętej aktywizacji seniorów, przeciwdziałaniu ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

JoomlaShine