UTW-logo

rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo!

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna piąty rok swej działalności.

W kształtowaniu programu na kolejny rok akademicki 2017/2018 w dużym stopniu pomogły nam wspólnie wypracowane metody i formy pracy, ale także doświadczenia z nich wynikające. Wykłady, warsztaty tematyczne, nauka języków obcych, seminaria, konserwatoria – to różnorodne formy, które pozwoliły każdemu z Was znaleźć w nich coś ciekawego i wartościowego.

Niezwykle popularne były wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, często połączone z poznawaniem zabytków i ciekawych miejsc w miastach, w których odbywały się te imprezy. Nasi słuchacze bardzo chętnie korzystali z różnych form wypoczynku i rekreacji – wczasów i wycieczek. Organizatorzy tych przedsięwzięć starali się łączyć możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

W kolejnym roku działalności nadal będziemy dbać o to, by różnorodność tematyki wykładów, seminariów i ich form działalności dawała słuchaczom możliwość uczestniczenia w nich zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, ale także szansę na poznawanie nowych, dotychczas mniej znanych tematów i problemów. W programie na bieżący rok akademicki 2017/2018 nadal wiele miejsca zajmuje tematyka związana z naszym regionem – jego historią, znanymi postaciami, ale także współczesnymi problemami naszego miasta, okolic i ich mieszkańców.

Celem naszych wspólnych działań powinno być także uaktywnianie wszystkich słuchaczy, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty ludzi chcących realizować swe zainteresowania i pasje. Chcemy także kształtować poczucie odpowiedzialności za dobrą realizację postanowień statutowych.

Wiemy, że zasadniczym źródłem naszych dochodów są składki członkowskie – apelujemy zatem o terminowe ich wpłacanie. Ponieważ składki słuchaczy nie są w stanie w pełni zabezpieczyć finansowych potrzeb Stowarzyszenia, będziemy szukać możliwości dofinansowania i sponsorowania naszych działań. Liczymy – jak zwykle – na życzliwą pomoc władz miasta i powiatu oraz wybitnych i cenionych przedstawicieli nauki, kultury, oświaty i pracy społecznej, którzy zechcą wspomagać naszą pracę.

Czekamy na propozycje naszych słuchaczy. W miarę możliwości będziemy się starać o ich urzeczywistnienie.

Zarząd